python的聪明组合

 一直在买双色就是没有中过,看过高人指点,根据“聪明组合”写了这个脚本。在技术上没有任何难度,都是体力活。为了大家方便。
 运行脚本输入12个红球数,组合成10组。然后在自己加上篮球即可。

#!/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-
# -------------------------------------------
# Filename:  clever12.py
# Revision:  1.0
# Date:    2012-3-13
# Author:   simonzhang
# WEB:     www.simonzhang.net
# Email:    simon-zzm@163.com
# -------------------------------------------

def run_group(di):
  fen = di.split(' ')
  A = fen[0]
  B = fen[1]
  C = fen[2]
  D = fen[3]
  E = fen[4]
  F = fen[5]
  G = fen[6]
  H = fen[7]
  I = fen[8]
  J = fen[9]
  K = fen[10]
  L = fen[11]
  print("%s %s %s %s %s %s"%(A,B,D,E,K,L))
  print("%s %s %s %s %s %s"%(A,B,E,F,H,I))
  print("%s %s %s %s %s %s"%(A,B,E,G,I,K))
  print("%s %s %s %s %s %s"%(A,B,E,I,J,L))
  print("%s %s %s %s %s %s"%(A,C,D,E,F,L))
  print("%s %s %s %s %s %s"%(A,C,D,G,H,J))
  print("%s %s %s %s %s %s"%(A,C,D,I,K,L))
  print("%s %s %s %s %s %s"%(A,C,F,G,H,L))
  print("%s %s %s %s %s %s"%(A,C,F,H,J,K))
  print("%s %s %s %s %s %s"%(A,D,F,G,J,L))

def main():
  get_list = raw_input("12 number :")
  if len(get_list) == 35:
    run_group(get_list)
  else:
    print "input error"

if __name__ == "__main__":
  main()

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注