shell 判断字符串长度

        需要循环输出一组序列,序列定义为双位数。所以开始的序列要判断一下字符长度。如果变量为h,计算字符串长度为“${#h}”。这个代码代码如下:

#!/bin/sh
for (( h=0 ; h<20 ;h++ ));do
   if (( ${#h} == 1 ));then
      echo '0'$h
   else
      echo $h
   fi
done

输出结果:
# sh 123.sh
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注