pymysql 获取键值对形式的数据


# 设置游标类型,默认游标类型为元组形式

# 将游标类型设置为字典形式(字段名:数据)

直接导入返回字典格式

cursor = rdb.cursor(cursor=pymysql.cursors.DictCursor)

from pymysql.cursors import DictCursor

cursor = rdb.cursor(DictCursor)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注